“บิ๊กป้อม” ย้ำไทยหนุนการศึกษา เน้นเข้าถึงเสมอภาค-ครอบคลุม-เท่าเทียม

“ประวิตร” กล่าวถ้อยแถลงการประชุมระดับผู้นำ ว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (TES 2022) ย้ำการเข้าถึงการศึกษาที่เสมอภาค-ครอบคลุม-เท่าเทียม-โปร่งใส และการพัฒนาครู

เมื่อเวลา 04.40 น.(ตามเวลาประเทศไทย) วันที่ 20 ก.ย.65 ซึ่งตรงกับเวลา 17.40 น. วันที่ 19 ก.ย.(ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ก) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit 2022: TES) ในช่วง Leaders’ Round Tables ซึ่งอยู่ระหว่างสัปดาห์ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (77th Session of the United Nations General Assembly: UNGA 77) เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละประเทศต่อประเด็นการศึกษาทั่วโลก ที่อยู่ในสภาวะวิกฤติและการพัฒนาการศึกษาเพื่อบรรลุสันติภาพ ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีสาระสำคัญของถ้อยแถลง ดังนี้

ข่าวการศึกษา

พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณเลขาธิการสหประชาชาติ ที่ได้จัดการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา เชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำของแต่ละประเทศ ได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด พื้นฐานสำคัญของการพัฒนากำลังคนและประเทศ โดยได้บรรจุการพัฒนาการศึกษาไว้ในแผนมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้สอน และระบบการศึกษา ผ่านการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกัน การกลับเข้าสู่การเรียนอย่างปลอดภัยสำหรับทุกคน ด้วยมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของระบบการศึกษา

พล.อ.ประวิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ความรู้และทักษะที่มอบให้แก่ผู้เรียนนั้น มีความจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต รัฐบาลไทยจึงส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของนายจ้าง โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนอง ต่อความต้องการของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย รวมทั้งการลดภาระของผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ สถาบันการศึกษา โดยการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อการส่งเสริม การลงทุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ เท่าเทียม ยุติธรรม โปร่งใส และการพัฒนาครูให้สามารถใช้ทักษะการสอนเชิงนวัตกรรม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ครูสามารถดูแลห้องเรียน ที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้

“รัฐบาลไทยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลใต้ความเป็นศูนย์กลางของผู้เรียน รวมทั้งเน้นการศึกษาออนไลน์อย่างครอบคลุมและเสมอภาค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดให้เข้าถึงได้โดยทั่วไป” พล.อ.ประวิตร กล่าว นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทย ในการทำงานร่วมกับสหประชาชาติและประเทศสมาชิก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการพลิกโฉมการศึกษาอีกด้วย